top of page

1. INTRODUCCIÓ POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'ORGANITZACIÓ

La normativa de protecció de dades li permet exigir una major transparència i control en el tractament de les seves dades personals, a aquest efecte Vostè té uns drets que ha de conèixer, per tot això Bossa Rècords, S.L. (d'ara endavant l'organització) l'informa dels seus drets, així com li sol·licita el seu consentiment per a tractar les seves dades personals. L'objectiu és protegir la privacitat del client i el correcte ús de les seves dades personals.
La política de privacitat de protecció de dades adoptada per l'organització és la que s'exposa en el present escrit, sense perjudici que la mateixa vagi actualitzant-se i es procedeixi a la seva comunicació per qualsevol mitjà a l'usuari o bé aquest l'examini periòdicament en els mitjans proporcionats per l'organització.

2. COM I AMB QUINA FINALITAT ES RECULLEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals són facilitats pel mateix client de manera lliure i voluntària, ja que són necessaris per a dur a terme la prestació de serveis acordada entre les parts, així com per al manteniment i seguiment de la relació contractual sorgida entre les parts. Les dades personals són necessàries per a tramitar i gestionar els encàrrecs, serveis i comandes. Les dades personals són necessàries per a gestionar la creació d'un compte d'usuari per a atendre les comandes, l'enviament i recepció de comunicacions relatives a la prestació del servei, així com les dades personals són necessaris per a la facturació i comptabilitat dels serveis prestats.
Així mateix, les dades personals són necessaris per a gestionar i tramitar qualsevol incidència en la prestació de serveis.
Per si no fos prou, les dades personals són precisos per a gestionar la publicació de comentaris en el blog, perquè aquests siguin correctes i s'ajustin a les normes legals.
Addicionalment, les seves dades personals són tractats per a gestionar la subscripció a la newsletter, en la qual vostè s'ha subscrit voluntàriament a través del canal disposat en el lloc web.
I, finalment, existeix també un interès legítim de l'organització en el tractament de les seves dades personals facilitades que permeten l'enviament per qualsevol mitjà de publicitat comercial de productes i serveis de l'organització, promocions, ofertes, desenvolupar accions comercials en general, oferir i recomanar-li serveis i productes del seu interès, atenent les seves comandes anteriors, així com per a elaborar perfils comercials.

Les comunicacions, tan electròniques com en paper, comercials i promocionals es duran a terme als clients/usuaris que no haguessin manifestat de manera expressa i prèvia la seva negativa a la recepció de les comunicacions electròniques i en paper. En cas que no desitgi rebre publicitat comercial, promocions, ofertes, notícies sobre esdeveniments o notícies de

l'organització, pot sol·licitar la baixa fent clic en l'opció que li apareix quan rep la comunicació o enviant un comunicat a l'organització en el correu electrònic info@bossarecords.com.
 

3. QUINS TIPUS DE DADES PERSONALS ES RECULLEN PER Al SEU TRACTAMENT?

L'organització recull per al seu tractament dades personals bàsiques del client, com són les dades identificatives (nom, cognoms, DNI), les dades de contacte (adreça, telèfon, fax, mòbil, correu electrònic), les dades per a facturació (entitat i número de compte bancària) i dades de navegació. L'organització també pot recollir dades personals bàsiques de persones legalment representades i amb l'autorització deguda.
L'organització es compromet a sol·licitar únicament les dades estrictament necessàries, adequats i pertinents al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
L'organització no recull dades d'especial protecció.

 

4. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?


El responsable del tractament de les dades personals que vostè facilita és Bossa Rècords, S.L. i amb CIF B25456427. Les dades de contacte del responsable són:
Adreça Postal: Carrer de Puigverd 9 baixos, Lleida (25001 - LLEIDA)
Telèfon: +34 610 43 40 46
Correu electrònic: info@bossarecords.com
Coordinador de la protecció de dades: Josep Maria Bossa

 

5. QUINA LEGITIMITAT TÉ EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT PER A la RECOLLIDA DE DADES PERSONALS?

Les dades personals són tractats i usats de manera exclusiva per part de l'organització per a dur a terme la finalitat per la qual el client contracta l'organització. Les dades personals són necessàries per a l'execució del contracte principal subscrit entre les parts, sense ells resultaria impossible el compliment de l'obligació assumida per l'organització, així com el compliment dels seus deures legals quant a matèria comptable i fiscal exigida per la legislació vigent.
Addicionalment, la legitimitat li ve conferida pel Reglament General de Protecció de Dades a fi de poder oferir publicitat, elaborar perfils i segmentació permesa legalment.

Vostè no està obligat a facilitar les seves dades personals. No obstant això, l'ús d'alguns dels serveis que ofereix l'organització fan indispensable que vostè faciliti les seves dades personals per al bon fi de la relació comercial i la prestació de serveis perquè en cas contrari s'impossibilita el compliment del servei contractat.

6. PODEN CEDIR-SE LES SEVES DADES A TERCERS?

No, les seves dades personals són intransferibles i l'organització no els cedirà a tercers en cap concepte excepte per imperatiu legal i en compliment de les previsions legals davant les Administracions, Autoritats i Organismes Públics, així com davant Jutjats i Tribunals.
No obstant això, sí que seran objecte de tractament per part d'encarregats de tractament que siguin proveïdors de serveis i productes de l'organització, això és, els que tinguin la condició d'encarregats de tractament, però exclusivament per a complir amb les finalitats per les quals les dades personals han estat recollits i en compliment i execució de la prestació contractada amb el responsable del tractament i sempre prèvia comunicació al client/usuari abans de procedir a la comunicació al tercer.
Està totalment prohibit compartir i usar les dades amb tercers amb una altra finalitat diferent de la contractada.
Els nostres proveïdors de prestació de serveis (com ara repartidors, missatgers, transportistes, gestoria, etc.) tenen totalment prohibit compartir i/o utilitzar les seves dades personals per a una altra finalitat i propòsit per la qual ens presta el servei a l'organització.

7. QUIN ÉS EL TERMINI LEGAL PER A CONSERVAR LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals seran tractats i emmagatzemats el temps mínim imprescindible per a donar compliment a les obligacions assumides per l'organització per a complir amb l'encàrrec realitzat per Vostè D'aquesta manera, les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i una vegada finalitzada aquesta, seran bloquejats i únicament conservats durant el temps exigit legalment en relació amb l'acreditació i defensa en el compliment d'obligacions fiscals i comptables, així com en matèria de prescripció d'accions legals derivades de responsabilitats contractuals. Una vegada superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lats i destruïts.
Per si no fos prou, en matèria de comunicacions comercials es tractaran les dades fins que el client mostri la seva oposició. És a dir, el tractament de dades dels clients i usuaris registrats per a la recepció de newsletters, butlletins, extractes publicitaris, etc., es mantindrà fins que els mateixos presentin la sol·licitud de baixa d'aquests serveis.
Si es duguessin a terme enregistraments telefònics o videoenregistraments per motius de seguretat i/o de qualitat, el temps màxim de conservació serà d'un mes.

8. QUIN TIPUS DE MESURES DE SEGURETAT S'HAN ADOPTAT EN L'ORGANITZACIÓ PER A PROTEGIR LES SEVES DADES PERSONALS?


El responsable del tractament de dades complirà i farà complir als encarregats del tractament de les dades personals les més estrictes mesures de seguretat adoptades en el si de l'organització, tractant les dades personals de manera confidencial i guardant el més estricte deure de secret respecte d'aquests. Per a això es complirà amb la normativa aplicable i amb les exigències legals, així com les recomanacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i s'adoptaran les mesures necessàries d'índole tècnica, organitzatiu, material i de personal oportú per a garantir la privacitat i seguretat de les seves dades. L'objectiu és evitar el mal ús de les seves dades, la seva alteració, la seva pèrdua, el seu tractament o accés no autoritzat. L'organització està compromesa a analitzar de forma continuada els riscos existents, avaluar els impactes en la protecció de les dades i revisar les mesures de seguretat de forma actualitzada per a garantir la seguretat de les seves dades.

9. QUINS DRETS TÉ L'USUARI/CLIENT I COM POT EXERCITAR-LOS?

L'usuari interessat pot posar-se en contacte amb el responsable del tractament o amb el delegat de protecció de dades, en l'adreça (carrer de Puigverd 9 baixos, 25001 Lleida), correu electrònic info@bossarecords.com, adjuntant còpia del seu document oficial d'identificació, a fi d'exercir els seus drets ARC, que són els següents:
Revocar el consentiment atorgat per a posar fi al tractament de les seves dades personals.
Sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les seves dades personals.
Sol·licitar informació sobre el tractament de les seves dades.
Limitar el tractament de les seves dades.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Sol·licitar la baixa del servei publicitari, comunicacions o promocional de serveis o productes de l'organització.
L'usuari també podrà posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a posar en coneixement d'aquesta qualsevol denúncia, reclamació, incidència o queixa en relació amb el tractament de les seves dades personals.

10. TÉ RESPONSABILITATS EL CLIENT/USUARI?

Sí, el client és responsable de la veracitat de les dades facilitades, han de ser exactes, complets i actualitzats. El client/usuari ha de mantenir actualitzats les seves dades i serà responsable dels possibles danys i perjudicis que pogués ocasionar per la falsedat o inexactitud de les dades facilitades.

11. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'organització es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, per la qual cosa se sol·licita a l'usuari/client que accedeixi de manera periòdica i freqüent a la política de privacitat de l'organització.

​A LLEIDA, a 25 de gener de 2021.

​Bossa Records S.L.
Carrer de Puigverd, 9 baixos
25001 Lleida
Spain
Tel. +34 610 43 40 46

bottom of page